המגרשים

תקנות שיבוץ מגרשים

התקבל על ידי ועד העמותה ביום 6.6.2011

 1. לוח שיבוץ חברי מועדון למשחק על מגרשי המועדון יהיה באחריות מנהל הלוח שמונה על ידי ועד המועדון. וזאת בשעות השבוץ כמפורט, חובה לשחק בבגדי ונעלי ספורט.
 2. א. רק מנהל הלוח או מנהל המועדון יהיו רשאים לשבץ כרטיסי חברים על הלוח בשעות השיבוץ. ב. מנהל הלוח , ובהעדרו מנהל המועדון, יהיו רשאים להעביר חברים למגרש אחר מאשר אליו שובצו מלכתחילה לפי שיקול דעתם.IMG_1468
 3. יחידת זמן למשחק זוגות או יחידים תהיה בת 60 דקות. ( להלן- יחידת משחק-)
 4. לוח השיבוץ יחולק ליחידות זמן בנות 30 דקות כל אחת, אך אם יתאפשר להתחיל ולשחק לפני תחילת יחידת זמן לא יילקח פרק זמן זה בחשבון יחידת משחק.
 5. א. זכות חברי מועדון לקבל מגרש תקבע עם הצבת 2 או 4 כרטיסי חבר על לוח השיבוץ. למען הסר ספק מודגש כי השמת כרטיס בודד בלוח אינה מקנה זכות ליחידת זמן או ליחידת משחק. ואינה משריינת מגרש. ב. חברים יהיו רשאים לעלות לאחד ממגרשי המועדון רק לאחר שכרטיסי החבר שלהם שובצו בלוח ורק בשעה בה שובצו.
 6. שני חברים ששובצו והחלו לשחק יוכלו לצרף חבר או שניים אך לא ליותר מיחידת משחק שניתנה להם מלכתחילה.
 7. זכותם של חברים ליחידת משחק לאחר שיבוץ כרטיסי חבר תשמר עד 5 ( חמש ) דקות לפני השעה שנקבעה, באם החברים לא התייצבו לשחק במועד יהיה מנהל הלוח רשאי למסור את יחידת הזמן והמגרש לחברי מועדון הממתינים.
 8. חברי מועדון שכרטיסם שובץ לא יהיו רשאים לוותר על זכותם לשחק לחברים אחרים לפי בחירתם. מנהל הלוח יהיה אחראי למסירת יחידת המשחק לחברים ממתינים.
 9. בסיום משחק ביחידת זמן המשחק המקורית וככל שהמגרש לא נתפס על ידי חברים אחרים יהיו החברים רשאים להמשיך יחידת זמן נוספת של 20(עשרים)דקות בכל פעם. ולא שעה נוספת.
 10. מגרשים לאורחים יוקצו מעת לעת בימים ובשעות כפי שיקבעו ויפורסמו ידי ועד המועדון.
 11. מגרשים המיועדים לשיעורי טניס או לתחרויות יסומנו בהתאם.
 12. הזמנת מגרשים באמצעות טלפון או אינטרנט תעשה לחברי המועדון לפי הנחיות ועד המועדון. כיום במגרשים 3+8 בלבד וביום ראשון וביום חמישי בלבד מהשעה 16.00.כל שנוי בימים ובשעות באשור הועד.למעט ערבי חג.
 13. חברים שייבשו מגרש לאחר גשם יהיו זכאים לשחק שעה אחת נוספת מעבר לזמן משחק, וזאת במידה וכל שאר המגרשים תפוסים ע"י חברים.1
 14. א. שעות התחלת שיבוץ למגרשים תהינה 07.00 ו- 16.00 , בהתאמה. (וועד המועדון ישנה את השעות מפעם לפעם לפי עונות השנה במידת הצורך ) ב. חברים שהחלו לשחק לפני שעת השיבוץ ( בבוקר או אחה"צ ) יחידת המשחק שלהם תחשב מתחילת שעת השיבוץ. (בונוס למקדימים)
 15. חבר רשאי להביא אורח בתאום עם מנהל השיבוץ, החבר יהיה אחראי לתשלום האורח, במידה והאורח לא ישלם החבר יחויב בתשלום.
 16. למען הסר ספק הפרת סעיף מתקנון שבוץ הלוח, מהווה התנהגות בלתי הולמת ויובא לבירור בפני בית הדין של המועדון] בתקנון האגודה.
 17. תיקונים ושינויים בתקנון זה הם בסמכות ועד העמותה בלבד.